Foto: Kim Granli
Foto: Kim Granli

Evaluering af Danmarks 3R-Centers virke 2013-2022

Indsatsen fra Danmarks 3R-Center har haft en positiv indflydelse på 3R-arbejdet.   


Af Aage Kristian Olsen Alstrup, specialdyrlæge, ph.d. og dr.med.vet.

Evaluering efter de første års virke
I 2013 oprettedes Danmarks 3R-Center efter forbillede fra lignende initiativer i andre europæiske lande. Formålet var at virke for udbredelsen af 3R-konceptet, som omhandler forsvarlig anvendelse af forsøgsdyr i forskningen (se boksen). Såvel staten som medicinalindustrien og dyreværnsorganisationer stod bag initiativet. Nogle af 3R-aktiviteterne blev dog formelt lagt ind under det lovpligtige Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer (Det nationale Udvalg), men med den samme personkreds, og derfor vil der ikke her blive skelnet nøje mellem de to organisationer.
Danmarks 3R-Center og Det nationale Udvalg står overfor i år at skulle udskifte bestyrelsen, og derfor var tiden inde til en ekstern evaluering af de første års virke. I efteråret 2022 afleverede artiklens forfatter derfor på anmodning fra bestyrelsen en 45 siders lang rapport, der evaluerede Danmarks 3R-Centers virke fra 2013-2022. Evalueringen havde fokus på uddelingen af 3R-forskningsmidler, afholdelse af det årlige 3R-symposium og dyrevelfærdsorganernes årsmøde samt formidlingsarbejdet omkring dyreforsøg og de 3R’er. Det er fire af de større aktiviteter, som Danmarks 3R-Center og Det nationale Udvalg har udført igennem årene, men også andre aktiviteter kunne have været evalueret.
Evalueringen er baseret på såvel egne erfaringer, som et skriftligt materiale, som sekretariatet stillede til rådighed. Til evalueringen indgik også interview med bestyrelsen, forskere, forsøgsdyrs-veterinærer og teknisk personale, der beskæftiger sig med forsøgsdyr. Også lærere fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne blev interviewet om undervisningsmaterialet. Evalueringen kan læses i sin fulde længde på Danmarks 3R-Centers hjemmeside (se referencen sidst i artiklen).

 

Uddeling af forskningsmidler
Hvert år uddeler Danmarks 3R-Center forskningsmidler til udvikling af 3R-arbejdet. Alle 3R´er blevet nogenlunde ligeligt støttet, idet nogle projekter har inkluderet et enkelt og andre flere af de 3R´er (se tabel 1). Evalueringen viser, at der er kommet et godt udbytte ud af den støttede forskning, hvilket både ses af, at der er blevet publiceret en række videnskabelige artikler i gode tidsskrifter, og at artiklerne efterfølgende bliver refereret i andre videnskabelige artikler. For de 13 projekter, der blev støttet 2013-2017, er der således publiceret mindst otte artikler, og de er sidenhen blevet citeret i gennemsnit 23,5 gange per artikel. Så selvom nogle af de støttede forskere efterspørger større bevillinger, end de i gennemsnit 480.000 kroner, der hidtil er blevet uddelt per projekt, så er der alligevel kommet meget godt ud af støtten. En spinoff af et af projekterne var opstarten af en virksomhed.

*Tabel 1: Hvert år siden 2013 har Danmarks 3R-Center uddelt 1,5 millioner kroner til forskning i 3R. Nedenfor ses fordelingen af de 25 støttede projekter (2013-2022) for hvert R:*

Replacement 8 projekter   Replacement – reduction 5 projekter
Reduction 5 projekter Replacement – refinement 0 projekter
Refinement 5 projekter Reduction – refinement 2 projekter

 

3R-symposiet og årsmødet
Hvert år afholder Danmarks 3R-Center et 3R-symposium, og Det nationale Udvalg et årsmøde for dyrevelfærdsorganerne i Danmark. Både symposiet og årsmødet er generelt ret velbesøgte (mellem 120 og 209 tilmeldte til 3R-symposierne og 107-116 deltagere ved årsmøderne) og med stor tilfredshedsgrad hos brugerne. Det er således særdeles tilfredsstillende, at deltagernes tilfredshedscore for både symposiet og årsmødet igennem årene har ligget på mellem 4,2 og 4,6 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det mest tilfredse. Foruden det faglige indhold, som vurderes at være højt, er der generelt en rigtig god stemning, som danner baggrund for en frugtbar dialog. Og særligt på 3R-symposierne har der været gode muligheder for, at dyreværnsfolk og forsøgsdyrsbranchen har kunnet føre en god dialog.

Undervisningsmaterialet
Danmarks 3R-Center har prioriteret at formidle dyreforsøg og 3R for en bredere kreds end blot branchen selv. Det har bestyrelsen blandt andet gjort ved at holde foredrag rundt omkring i landet. Samtidigt er der blevet udarbejdet undervisningsmateriale for grundskoler (typisk folkeskoler) og ungdomsuddannelser (typisk gymnasier), et materiale, der vurderes at være oplysende, lødigt og brugbart til målgrupperne. Desværre er de gratis klassesæt kun i mindre omfang blevet rekvireret af lærerne, hvilket utvivlsomt skyldes manglende kendskab til materialets eksistens. Materialet er forsøgt formidlet til lærerne, men blev bremset af, at COVID19-pandemien lukkede de relevante fora ned. Materialet kan også downloades fra Danmarks 3R-Centers hjemmeside, hvor der tillige ligger en del andet materiale om dyreforsøg og 3R. Statistik over hjemmesidens trafik viser, at de formidlende sider bliver besøgt aktivt. Data over internettrafik viser således, at der i perioden 2018 til august 2022 har været omkring 2.500 visninger for grundskole-materialet og et tilsvarende antal for materialet til ungdomsuddannelserne. Generelt bliver Danmarks 3R-Centers hjemmeside besøgt en del, særligt de danske sider.

Konklusion på rapporten
Konklusionen på evalueringsrapporten er, at såvel Danmarks 3R-Center som Det nationale Udvalg har ydet positiv indflydelse på 3R-arbejdet indenfor landets grænser. Dette er naturligvis først og fremmest kommet forsøgsdyrene til gode, men det har samtidigt medvirket til at opretholde en god tone og dialog mellem dyreværnsfolk og forsøgsdyrsbranchen i Danmark til gavn for alle. Rapporten afsluttes med en række konkrete anbefalinger til den nye bestyrelse.

Reference til rapporten:
Alstrup AKO: Evaluering af Danmarks 3R-Centers virke for årene 2013-2022. (2022).
(3rcenter.dk/fileadmin/user_upload/Editor/images/Nyheder_2022/Samlet_3R-rapport_-_den_endelige_udgave.pdf)

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce