Bogen 'Veterinær Retsmedicin' kan købes via https://samfundslitteratur.dk/bog/ veterinær-retsmedicin
Bogen 'Veterinær Retsmedicin' kan købes via https://samfundslitteratur.dk/bog/ veterinær-retsmedicin

Boganmeldelse: Veterinær Retsmedicin

Tre dyrlæger har i fællesskab formået at skrive et overskueligt og veldisponeret opslagsværk med bogen ’Veterinær Retsmedicin’. På 367 sider gives en opdateret oversigt over gældende dyrlægerelevant lovgivning og forensiske principper og procedurer – med veldisponet gennemgang af emner, der spænder fra lovgivningens tilblivelse og sygdomsbekæmpelse til dyrevelfærd og retssikkerhed.

Af Asger Lundorff Jensen, professor, Københavns Universitet.

Hvor er det dejligt en gang imellem at sidde og læse og bladre i en fysisk bog i stedet for at kigge ind i en lidt blændende skærm. Det var min første oplevelse, da jeg sad med bogen ’Veterinær Retsmedicin’ i hænderne. Og straks gik tankerne tilbage til fordums tid – til de første forelæsninger på V6 om dyrlægelovene som introduktion til de kommende semestre på klinikkerne – og til de afsluttende forelæsninger og øvelser i Retsmedicin sidst på studiet med Dafolos samling af veterinær lovgivning sirligt placeret i ringbind, hvor de enkelte love og bekendtgørelser kunne udskiftes, når nye udgaver ankom med pakkeposten. Og tankerne gik også til ’Marius’ og hans bog og kapitler om veterinær retslære. Men ’Tempora mutantur et nos mutamur in illis’ – og således også med faget Veterinær retsmedicin og med det også behovet for fornyelse af undervisningsmaterialet. Dette i lyset af, at retsmedicin også indeholder faner, vi som dyrlæger skal holde højt; nemlig at man som dyrlæge skal agere korrekt inden for lovgivningens rammer – og skabe de mest korrekte bevismaterialer til eventuel juridisk brug.

Det er blandt andet noget af det, der ligger implicit i dyrlægelovens paragraffer, der siger: ’En dyrlæge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed.’ Den redaktionelle gruppe bag bogen udgøres af særdeles kompetente kolleger – nemlig Jens Frederik Agger, Hans Houe og Nina Dam Otten. De har med kyndig hånd evnet at skabe et nutidigt overblik over faget og har i den forbindelse også trukket på viden og input fra 17 meget erfarne personer. Rent fysisk er bogen lidt over A5-format i størrelse. Den består af 367 sider, over hvilke den veterinære retsmedicins mange forskellige aspekter behandles og beskrives i 28 kapitler. Det lyder af meget, og sådan må det nødvendigvis også være, da veterinær retsmedicin jo spænder vidt, og fordi megen ny lovgivning er kommet til i tidens løb. Den detaljerede indholdsfortegnelse og det righoldige stikordsregister er til stor hjælp, hvis et emne hurtigt skal findes og læses op. Emnemæssigt er bogen logisk opbygget, idet den starter med en introduktion til veterinær retsmedicin og derefter gennemgår baggrunden for lovgivning og administration – herunder retskilder og opbygning af dansk lovgivning. Dette giver en god indledning til lovene om dyrlæger – herunder Det Veterinære Sundhedsråd og lovgivning om specialdyrlæger. Dette følges op af en beskrivelse af veterinær- og fødevareadministrationen i Danmark, hvor det næste naturlige led er en beskrivelse af veterinær lovgivning fra EU. Dét leder til gennemgang af hold om dyr – såsom mærkning og registrering af dyr – og til en gennemgang af sygdomsbehandling og rådgivningsaftaler. Sygdomsbekæmpelse og smittebeskyttelse har fået en tiltrængt fremtrædende plads, og det er en fornøjelse af læse om tankerne bag sygdomsbekæmpelse på besætningsniveau på både nationalt og internationalt niveau.

Det er et kapitel, der til illustration gennemgår forskellige cases såsom mundog klovesyge, salmonella dublin hos kvæg, BVD hos kvæg, fugleinfluenza, og SPF-sygdomme hos svin. Kapitlet efterfølges af en gennemgang af det veterinære beredskab – herunder beredskabsplaner og -øvelser – og af en gennemgang af handel og omsætning af dyr og produkter fra dyr. Her kommer forfatterne også kort ind på animalske biprodukter og lovgivningen herom – noget, som man godt kan blive overrasket over også at skulle forholde sig til i sit virke som dyrlæge. Dyrevelfærd har sin helt egen afdeling i bogen, som indledes med en gennemgang af udviklingen i dyrevelfærdslovgivningen, der efterfølges af et kapitel om transport af dyr, hvilket er et emne, der også har sin egen EU-forordning, bekendtgørelse og tilgrænsende bekendtgørelser. Aflivning og slagtning er et vigtigt dyreværnsmæssigt område, som naturligvis skal have sit eget kapitel. Og endelig følger et kapitel om dyreforsøg. Bogens sidste del er helliget den forensiske veterinærmedicin, der dels introducerer til og i underliggende kapitler nærmere detaljerer sagsbehandlingen i forensisk veterinærmedicin – herunder også ansvar og erstatning samt dyrlægers professionsansvar, købeloven og handel med dyr. Et kapitel er helliget dyrlægers forensiske arbejde, bevismaterialer, arbejdsprocedurer med videre, som det jo også kendes fra en dyrlæges hverdag i for eksempel handels-, forsikringsog dyreværnssager. Attester udgør et særligt element og behandles indgående i et selvstændigt afsnit – herunder dyrlægearbejdets betydning for klienternes retssikkerhed. Samlet set giver bogen en opdateret gennemgang af gældende dyrlægerelevant lovgivning.

Jeg synes, at både redaktionskomitéen og de enkelte kapitlers forfattere på fineste vis har formået at beskrive og forklare – og undladt at forfalde til simpel oplistning af forordninger, love, bekendtgørelser og cirkulærer. Dette gør, at bogen stadig er aktuel og meget brugbar, selvom specifik lovgivning kan ændre sig. Her kommer beskrivelserne og forklaringerne læseren til gode, idet ’skelettet’ er det samme, selv om ’påklædningen’ i form af egentlig lovtekst kan ændres. Bogen henvender sig til veterinærstuderende, og efter at have læst bogen er det klart for mig, at andre – herunder ikke bare kolleger men også andre der arbejder med dyr – vil kunne få glæde af den. Jeg har i al fald i mit virke som medlem af Det Veterinære Sundhedsråd flere gange lige måttet kigge i bogen for et hurtigt overblik. Så det er helt klart en bog, der ikke bare får en central plads på hylden, men rent faktisk ofte tages ned og konsulteres. I sig selv er det en bedrift, at redaktionen og forfatterne har formået at holde sig inden for et omfang og detaljeringsgrad, der muliggør, at bogen også kan bruges og bliver brugt i dagligdagen. Naturligvis har visse emner måttet mere kortfattet omhandles, ligesom anden lovgivning, der også er vigtig at kende til i virket som dyrlæge – såsom færdselslov og arbejdsmiljølovgivning – naturligt ikke er inkluderet, men kendskab dertil erhverves på anden vis. Her kan bogens kapitler om baggrund for og opbygning af dansk lovgivning også være en hjælp til at lette forståelsen.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce