Dyrlægen
Projektet styrer mod at højne kvaliteten af samarbejdet mellem HANSENBERG og de danske klinikker/hospitaler, som uddanner veterinærsygeplejerske- elever.

Bliv rustet til at stå skarpt som elevansvarlig

Det Faglige Udvalg og HANSENBERG har fået tildelt midler fra AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til projektet ’STYRKVSP.dk’ hvor formålet er, at give de oplæringsansvarlige for veterinærsygeplejerskeeleverne bedre betingelser for sikring af elevernes læringsprogression og opnåelse af oplæringsmål.

Branchen har brug for kvalificeret arbejdskraft som aldrig før – den opgave skal løftes i flok, hvorfor projektet skal give de bedste forudsætninger for veterinærsygeplejerskeelevernes læringsforløb.

De danske dyrehospitaler/dyreklinikker har travlt, og antallet af veterinærsygeplejerskeelever stiger som følge heraf. Antallet af uddannelsesaftaler er steget med 100 % fra 2020 til 2022, hvilket betyder at branchen ser frem mod 150 nyuddannede kolleger i 2025. Derfor er rollen som elevansvarlig på klinikken vigtigere, og for mange større, end nogensinde før. Da samfundsmæssige årsager samtidig har gjort direkte information vanskeligere, for eksempel GDPR, som kræver information sendt til virksomhedernes e-Boks – og Praktikpladsen.dk skiftede navn til Lærepladsen.dk som følge af trepartsaftalen om flere lærepladser fra 21.11.2020, – er der opstået et øget behov for let tilgængelige informationer i forbindelse med veterinærsygeplejerskeelevernes oplæringsforløb.

På den baggrund har Det Faglige Udvalg og HANSENBERG søgt midler ved AUB til at styrke rollen som elevansvarlig. Projektets formål er at fylde de elevansvarliges rygsæk med den nødvendige og aktuelle information og redskaber til at løse opgaver i forhold til eleverne.

Projektet styrer mod at højne kvaliteten af samarbejdet mellem HANSENBERG og de danske klinikker/hospitaler som uddanner veterinærsygeplejerskeelever. Projektet har to indsatsområder, hvoraf det første er at forbedre kommunikationen mellem parterne og sikre let tilgængelighed af de nødvendige informationer for både de elevsansvarlige og eleverne selv. Det søges løst via en ny web-app, der kan tilgås både fra computer og smartphone, og som samler al aktuel information, relevante links til bekendtgørelser, ansøgningsskemaer mm. ét sted – let og overskueligt.

Det andet indsatsområde omhandler regionale workshops. I øjeblikket er projektgruppen, sammen med en række undervisere fra HANSENBERG, ved at planlægge seks regionale workshops, hvor formålet er at ruste den enkelte så godt som muligt til rollen som elevansvarlig. På disse workshops vil deltagerne blandt andet få nyeste viden om Moodle (læringsplatform som man med fordel kan inddrage i oplæringen på klinikkerne), formålet med praktikbogen, Lærepladsen.dk, ophævelser af uddannelsesaftaler, sygdom/fravær og sparring i forhold til håndtering af konflikter, for blot at nævne nogle af emnerne. Ud over informationsdeling vil de seks workshops danne baggrund for regionale ERFA-grupper for elevansvarlige.

Disse workshops afvikles for AUB-midlerne, hvorfor de er fri for deltagerbetaling. De seks workshops bliver afholdt i ugerne 3,5 og 6 i 2023 – se datoerne til højre. Invitationen sendes ud i den kommende uge via Facebookgruppen STYRKVSP.DK og til indsamlede mails til elevansvarlige/klinikmails.

Projektets output er at få uddannet de bedst mulige veterinærsygeplejersker som branchen mangler. Dette kan kun ske ved, at opgaven som elevansvarlig prioriteres højt på klinikkerne/hospitalerne, og HANSENBERG og de elevansvarlige får eleverne til at tage ansvar for egen læring til højeste niveau.

For at projektet skal blive en succes, er det vigtigt, at så mange elevansvarlige som muligt deltager i de kommende workshops. Her er der stadig mulighed for at være med til at fastlægge, hvad den enkelte har brug for at finde i den kommende web-app www.styrkvsp.dk. Du må meget gerne allerede nu anmode om at blive medlem af Facebookgruppen STYRKVSP.DK, så du får relevant information hurtigst muligt.

Da projektet er et kvalitetsprojekt, er der brug for din hjælp – så hvis du endnu ikke har deltaget i den indledende undersøgelse om den nuværende rolle som elevansvarlig på klinikken, så send en mail til dhe@hansenberg.dk – så får du et link tilsendt. Det vil være en stor hjælp med så mange besvarelser som muligt.

Spørgsmål og gode input modtages gerne på enten dhe@hansenberg.dk (projektmedarbejder Ditte Hansen Esbjerg) eller kfy@hansenberg.dk
(virksomhedskonsulent Kamilla Fyrstman) 

 

Workshops for VSP-elevansvarlige

Vær med til at skabe de bedste veterinærsygeplejersker
– din næste ansatte, din næste kollega!
Bliv en del af REGIONALE WORKSHOPS, hvor du får indblik i
faglærernes hverdag med eleverne, hvor en faglærer vil fortælle
mere om den anvendte platform på skolen, praktikmål, praktik-
vejledninger, hvad der undervises efter og meget mere.
Få information om Lærepladsen.dk, hør mere om den nye
web-app STYRKVSP.dk og bliv rustet til at stå skarpt som
elevansvarlig via konkrete cases.
Mød andre elevansvarlige, hvor netværk og sparring er i fokus.
Del dine erfaringer og bidrag til fremtidens elever og derved
kommende kolleger/ansatte.
Giv dit bidrag til fælles ’Kompetence-kartotek’, så I sammen giver
eleverne de bedste forudsætninger for at opnå praktikmål.

Dato og sted i dagstimerne

Torsdag 19. januar hos Brønderslev Dyrehospital

Tirsdag 31. januar på HANSENBERG, Kolding

Onsdag 1. februar hos Kruuse, Langeskov

Torsdag 2. februar hos Viborg Dyreklinik

Onsdag 8. februar hos Veterinærsygeplejerskernes fagforening i Valby

Torsdag 9. februar hos Himmelev Dyreklinik

Program for dagen

 • Introduktion af projektgruppen
 • Formålet med projektet/baggrund for projektet
 • Præsentation af deltagere: Navn, hvor længe du har haft opgaven og antal elever. Nævn en positiv ting ved opgaven og en udfordrende ting – hvad er det primære, du gerne vil have med fra dagen
 • Faglærers hverdag med eleverne (Moodle, video-klip fra praktisk undervisning, kontaktlærer)
 • Elevtyper (motivér, fasthold, forventningsafstemning, den gode dialog)
 • Formålet med praktikbogen
 • Lærepladsen.dk – information og brugen heraf
 • web-app STYRKVSP.dk
 • Den elevansvarliges hverdag og input til håndtering af opgaven med cases
 • ’Kompetence-kartotek’ og udstationering
 • Debat og spørgsmål
 • Sponsor – input og fremtidige ERFA-grupper

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce